Kjøretøy Policy

Bakgrunn

EuroPark har registrert et økende antall henvendelser fra kunder som benytter kjøretøy som er vesentlig mindre eller større enn vanlige personbiler.  

I noen grad er det fastlagt rettigheter og plikter for forbrukere og parkeringsoperatører i den frivillige bransjeavtalen med Forbrukerrådet ”Standardvilkår for privat parkeringsregulering”. Som medlem av bransjeforeningen Norpark har vi forpliktet oss til å praktisere disse vilkårene. Parkeringsklagenemnda baserer sine vedtak på standardvilkårene, mer informasjon på parkeringsklagenemnda.no.

Samtidig pågår et arbeid i regi av Samferdselsdepartementet med å utarbeide en ny parkeringsordning. EuroPark har deltatt i dette arbeidet som har pågått siden 2005. I påvente av den nye ordningen har EuroPark valgt å utarbeide en egen presisering av policy for disse kjøretøygruppene.

Vår policy skal ta et balansert hensyn til parkeringskundenes behov, grunneiernes interesser og de føringer som er gitt gjennom forslagene til ny parkeringsordning og konkrete prinsippvedtak i Parkeringsklagenemnda.

Hovedregel

Utgangspunktet for vår policy er at alle kunder skal betale for det antall oppstillingsplasser deres kjøretøy opptar, men med visse unntak fra denne hovedregelen.  

Det formelle grunnlaget er at alle kjøretøy med motor per definisjon er motorvogner ifølge Vegtrafikklovens §2. I tillegg fastslår standardvilkårene at med motorvogn menes også tilhenger til motorvogn.

Policy for ulike kjøretøy:

Tohjuls motorsykkel, moped og scooter

Tohjuls MC gis to alternativer:  

Alternativ 1) Å parkere på vanlig oppstillingsplass for bil.

Fører skal betale for parkeringen og overholde de parkeringsbestemmelsene som gjelder for parkeringsområdet. Fører skal ta med seg billetten.

Unntak i forhold til personbiler er: a) Ved gratisparkering med krav om billett, behøver disse kjøretøyene ikke løse gratisbillett og b) når flere ”tohjulinger” deler samme oppstillingsplass, er det ikke krav om mer enn en billett.  

Alternativ 2) Å parkere utenom oppmerking, men ikke til hinder for annen parkering eller ferdsel.

Betalingsplikten bortfaller, det er ikke krav om gyldig billett. Evt maksimal parkeringstid og andre parkeringsbestemmelser skal overholdes. Langtidsparkering/vinteropplag aksepteres ikke. Der skraverte felt kan benyttes til MC-parkering, er dette basert på særskilt skilting.  

Tre- og firehjuls motorsykkel

Med tre- og firehjuls motorsykkel menes i praksis alle kjøretøy som er mindre enn standard personbil og større enn tohjuls motorsykkel.  

Disse kjøretøyene betraktes som vanlig personbil og skal følge parkeringsbestemmelsene for personbiler, inkludert betalingsplikten. For de av disse kjøretøyene som har frontrute, skal gyldig billett legges godt synlig for kontroll. For de som ikke har frontrute, skal fører ta billetten med seg.

Tilhenger

Tilhenger tilkoblet personbil/varebil eller kombinert bil vil føre til at bil og henger vanligvis opptar to oppstillingsplasser. Derfor kreves to gyldige billetter, lagt godt synlig ved siden av hverandre i bilens frontrute.

Unntak: a) Ved gratisparkering med krav om billett, her trenger bil og henger bare en billett og b) når bil og henger allikevel ikke opptar mer enn en oppstillingsplass.  

Hvis deler av bil eller henger stikker så langt utenfor oppstillingsplassen at det hindrer bruken av andre oppstillingsplasser eller ferdsel på området, kan kontrollavgift bli ilagt for ”Parkering i strid med bestemmelsene for oppstilling”. Parkeringsvakten vil dokumentere forholdet ved å ta nødvendige bilder.

For henger frakoblet bil skal gyldig billett legges godt synlig i frontruten til trekkvognen påført hengerens kjennemerke hvis bilen også er parkert på området eller tas med hvis trekkvognen ikke er parkert på området.

Bobil

Bobil som opptar to oppstillingsplasser skal ha to gyldige billetter, unntatt ved gratisparkering.  

Andre store kjøretøy

Bare unntaksvis benytter store varebiler, lastebiler, trailere og busser våre anlegg (unntatt de parkeringsområdene som er spesielt reservert for slike kjøretøy).  

Store kjøretøy skal ha like mange gyldige billetter som det antall oppstillingsplasser de benytter. Unntaket er igjen ved gratisparkering, her behøves bare en billett.

Definisjoner og klageprosedyre

I vurderingen av hvor mange oppstillingsplasser som benyttes, tar vi hensyn til hjulene på kjøretøyet eller bil/henger. Hvis hjulene opptar flere plasser, skal det betales for flere plasser.

Hvis bare overhenget på kjøretøyet utenfor hjulene fører til at flere plasser benyttes, er det ikke nødvendig med flere billetter.

Når det gjelder biloppstilling som hindrer ferdsel mener vi parkeringstilfeller der andre bilførere hindres i manøvreringen inn og ut av nærliggende oppstillingsplasser eller inn- og utkjøring fra parkeringsområdet, og parkering som medfører fare eller unødvendig hindring for fotgjengere  på området. Slike brudd på bestemmelsene vil bli dokumentert ved fotografering.

I de tilfellene ovenfor der vi ber kundene ta med gyldig billett fordi det ikke finnes noen frontrute å legge den i, må de som får kontrollavgift pga. dette sende inn klage med kopi av billetten. De som synes dette er upraktisk har tre alternativer:

1) Å betale for parkeringen med mobiltelefon til vår samarbeidspartner Easypark

2)  Å parkere på egnede steder utenom oppstillingsplassene

3) Å anskaffe låsbar anordning for plassering av p-billett for montering på MC.